Geçmişten geleceğe....

30 Kasım 2014 Pazar

HEMŞİNCE DERSLERİ 5


ÖZNE YÜKLEM UYUMU

Çoğu Hint-Avrupa dilinin aksine, Hemşincede özne ile yüklemin tekillik/çoğulluk bakımından uyumu Türkçedeki gibidir.

a)      Herhangi bir sayıda ya da miktarda olduğu belirtilmiş özneler çoğul eki almaz:
hing ator: beş sandalye, hosa şad kirk go: burada çok kitap var. Beş sandalyeden bahsedildiği halde ator sözcüğü tekildir. Çok kitaptan bahsedildiği halde kirk sözcüğü tekildir.

b)      hadig : tane ve hoki : kişi sözcükleri Türkçedeki gibi kullanılır.
kani hadig: kaç tane, kani hoki: kaç kişi, çors hoki eyev: dört kişi geldi, ergu hadig xendzor kuzim: iki tane elma istiyorum.   
       
OLMAK FİİLİ

Olmak fiili her açıdan Türkçedeki gibi kullanılır.

Olumlu
gellim (gıllam) : oluyorum/olurum   emmen tsemer hivant gellim
gellis (gıllas) : oluyorsun /olursun kelxus dart gellis
gelli (gılla) : oluyor /olur an marte şad gelli
gellik (gıllank) : oluyoruz / oluruz
gellek (gıllak) : oluyorsunuz / olursunuz
gellin (gıllan) : oluyorlar / olurlar

Olumsuz

elli çim (çem ıllar)
elli çes
elli çi
elli çik
elli çek
elli çin

SAHİP OLMAK FİİLİ

Sahip olmak fiili düzensizdir. Şimdiki zamanda başına ‘g’ veya ‘gu’ eki almaz. Türkçeye daha çok var/yok olarak çevrilen bu fiil, İngilizcedeki ‘to have’ fiili gibidir.

Olumlu                                               Olumsuz
unim      şad pan unim                             çunim
unis                                                          çunis
uni                                                            çuni
unik (unink)                                             çunik
unek (unik)                                              çunek
unin                                                         çunin         martike dun çunin

VAR / YOK

tekil şey ve kişiler
şimdiki zaman
geçmiş zaman
var
go  (ga)
gar (gar)
Yok
çgo (çga)
çgar (çgar)
çoğul şey ve kişiler


var
gon (gan)
gani (gayin)
yok
çgon (çgan)
çgani (çgayin)

BAŞINA ‘GU’ ALAN FİİLLER

Bazı tek heceli fiiller başlarına ‘gu’ eki alırlar. Bu fiillerin bazıları; luş / lal, devuş /dal, eguş / kal

gu lam (kulam)                 gu kam (kukam)              gu dam
gu las (kulas)                     gu kas (kukas)                gu das
gu la (kula)                         gu ka (kuka)                   gu da
gu lak (kulak)                    gu kak (kukak)                gu dak
gu lak (kulak)                    gu kak (kukak)                gu dak
gu lan (kulan)                    gu kan (kukan)                gu dan

BAŞINA ‘GI’ VEYA SONUNA ‘GU’ ALMAYAN DÜZENSİZ FİİLLER

kidnuş / kidnal (bilmek)              gaynuş /garenuş /garenal (…e bilmek)      unnuş /unenal (sahip olmak)
 kidim (kidem)                                  garim (grnam)
kides (kides)                                     gares (grnas)
kida (kide)                                         gara (grna)
kidik (kidenk)                                   garik (grnank)
kidek (kidek)                                    garek (grnak)
kidin (kiden)                                     garin (grnan)


yes çkidim, tun kides, hayeren gartal garim ama kirel çi garim. Garenal (…e bilmek) yardımcı fiili ile kullanıldığında fiiller mastar halinde kullanılır.

.

HEMŞİNCE DERSLERİ 4


ŞİMDİKİ ZAMAN KİPİ

Hemşincede  Türkçedekinin aksine şimdiki zaman – geniş zaman ayırımı yoktur. Şimdiki zaman çekimlerini kiruş: yazmak, sorvuş: öğrenmek, xağuş: oynamak fiilleri örneğinde gösterelim:


kırel /kirel / kiruş /kiyuş
sorvil /sorvuş
xağal /xağuş
yes
gı kırem / kirim gu / kirigum/ keyim gu/keyigum
gı sorvim/ sorvim gu/ sorvigum
gı xağam /xağam gu /xağagum
tun
gı kıres/ kires gu / kiregus/ kiyes gu /kiyegus
gı sorvis/ sorvis gu / sorvigus
gı xağas / xağas gu / xağagus
an
gı kıre/ kira gu / kiya gu
gı sorvi /sorvi gu
gı xağa / xağa gu
Me(n)k
gı kırenk/ kirik gu /kiriguk/ keyik gu / keyiguk
gı sorvink / sorvik gu /sorviguk
gı xağank / xağak gu / xağaguk
tuk
gı kırek / kirek gu / kireguk / kiyek gu / kiyeguk
gı sorvik / sorvek gu / sorveguk
gı xağak / xağak gu / xağaguk
aner
gı kıren / kiren gu / kireguk / keyin gu / keyigun
gı sorvin / sorvin gu / sorvigun
gı xağan / xağan gu / xağagun


Tabloda gördüğümüz gibi şimdiki zamanda fiil sessiz harfle başlıyorsa “gu” eki getirilir. Ancak fiil sesli harfle başlıyorsa istisnaları olabilmekle birlikte genellikle fiilin başına “g” getirilir. Fiil başına gelen “g” bitişik yazılır.

Bazı sesli harfle başlayan fiillerin birinci tekil şahıs çekimleri şu şekildedir:

uzuş: g’uzim (kuzim), uduş: g’udim, ertuş: g’ertam, ardzuş: g’ardzim, enuş: g’enim, epuş: g’epim

Şimdiki zaman çekiminde fiil köküne kişi çekim ekleri getirilir. Kişi çekim eki mastar ekindeki sesli harfi içerir.
sorvuş/sorvil:  sorv + i + m gu, sorv+i+s gu
xağuş/xağal: xağ + a + m gu, xağ + a + s gu                              
kiruş/kirel: kir + e + m gu, kir + e + s gu


Şimdiki Zamanın Olumsuzu


kirel/kiruş
sorvil/sorvuş
xağal/xağuş
yes
kire çim /çem kirer
sorvi çim
xağa çim
tun
kire çes /çes kirer
sorvi çes
xağa çes
An
kire çi /çi kirer
sorvi çi
xağa çi
mek
kire çik / çenk kirer
sorvi çik
xağa çik
tuk
kire çek / çek kirer
sorvi çek
xağa çek
aner
kire çin / çen kirer
sorvi çin
xağa çin

1.ve 3. tekil ve 1. ve 3. toğul kişilerde ‘çe’ eki ‘çi’ ye dönüşür.


HEMŞİNCE DERSLERİ 3


İŞARET SIFATLARI VE ZAMİRLER

Tekil çekimlerde işaret sıfatları ve işaret zamirleri birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Ancak çoğullar yalnızca işaret zamiri olarak kullanılabilirler.

Tekiller
Yalın hali
isa/as 
bu
ida/ad 
şu
ina/an
o
-i hali
isa/as
bunu
ida/ad
şunu
ina/an
onu
-e hali
isu/asu
buna
idu/adu
şuna
inu/anu
ona
-in hali
isu/asu
bunun
idu /adu
şunun
inu/anu
onun
-den hali
isdi/asdi
bundan
idti/adti
şundan
indi/andi
ondan
-ile hali
is(m)ov/asov bununla
idov/adov
şununla
inov/anov
onunla

Çoğullar
yalın hali
iser/aser
bunlar
ider/ader
şunlar
iner/aner
onlar
-i hali
iser /aser
bunları
ider/ader
şunları
iner/aner
onları
-e hali
isots/asots
bunlara
idots/adots
şunlara
inots/anots
onlara
-in hali
isots/asots
bunların
idots/adots
şunların
inots/anots
onların
 -den hali
isotsman/ asotsman
bunlardan
idotsman/adotsman
şunlardan
inotsman/anotsman
onlardan
-ile hali
isotsmov/ asotsmov
bunlarla
idotsmov/adotsmov
şunlarla
inotsm(iy)ov/ anotsm(iy)ov
onlarla

Kişi Zamirlerinin Çekimi

tekil
1
2
3
yalın hali
yes  
ben
tun
sen
an
o
-i  hali
indz(i)
beni
kez(i)
seni
anu
onu
-e hali
indzi bana
kezi
sana
anu
ona
-in hali
im benim
ku
senin
anu
onun
-den hali
indzma
benden
kezma
senden
andi
ondan
-ile hali
indzmov
benimle
kezmov
seninle
anov
onunlaçoğul

1
2
3
yalın hali
mek
biz
tuk
siz
aner/iner
onlar
-i hali
mez(i)
bizi
tsez(i)
sizi
anots/inots
onları
-e hali
mezi
bize
tsezi
size
anots/inots
onlara
-in
me(r)
bizim
tse(r)
sizin
anots/inots
onların
-den
mezma
bizden
tsezma sizden
anotsma/inotsma
onlardan
-ile
mezmov
bizimle
tsezmov
sizinle
anotsm(iy)ov / inotsm(iy)ov
onlarla