Geçmişten geleceğe....

30 Kasım 2014 Pazar

HEMŞİNCE DERSLERİ 4


ŞİMDİKİ ZAMAN KİPİ

Hemşincede  Türkçedekinin aksine şimdiki zaman – geniş zaman ayırımı yoktur. Şimdiki zaman çekimlerini kiruş: yazmak, sorvuş: öğrenmek, xağuş: oynamak fiilleri örneğinde gösterelim:


kırel /kirel / kiruş /kiyuş
sorvil /sorvuş
xağal /xağuş
yes
gı kırem / kirim gu / kirigum/ keyim gu/keyigum
gı sorvim/ sorvim gu/ sorvigum
gı xağam /xağam gu /xağagum
tun
gı kıres/ kires gu / kiregus/ kiyes gu /kiyegus
gı sorvis/ sorvis gu / sorvigus
gı xağas / xağas gu / xağagus
an
gı kıre/ kira gu / kiya gu
gı sorvi /sorvi gu
gı xağa / xağa gu
Me(n)k
gı kırenk/ kirik gu /kiriguk/ keyik gu / keyiguk
gı sorvink / sorvik gu /sorviguk
gı xağank / xağak gu / xağaguk
tuk
gı kırek / kirek gu / kireguk / kiyek gu / kiyeguk
gı sorvik / sorvek gu / sorveguk
gı xağak / xağak gu / xağaguk
aner
gı kıren / kiren gu / kireguk / keyin gu / keyigun
gı sorvin / sorvin gu / sorvigun
gı xağan / xağan gu / xağagun


Tabloda gördüğümüz gibi şimdiki zamanda fiil sessiz harfle başlıyorsa “gu” eki getirilir. Ancak fiil sesli harfle başlıyorsa istisnaları olabilmekle birlikte genellikle fiilin başına “g” getirilir. Fiil başına gelen “g” bitişik yazılır.

Bazı sesli harfle başlayan fiillerin birinci tekil şahıs çekimleri şu şekildedir:

uzuş: g’uzim (kuzim), uduş: g’udim, ertuş: g’ertam, ardzuş: g’ardzim, enuş: g’enim, epuş: g’epim

Şimdiki zaman çekiminde fiil köküne kişi çekim ekleri getirilir. Kişi çekim eki mastar ekindeki sesli harfi içerir.
sorvuş/sorvil:  sorv + i + m gu, sorv+i+s gu
xağuş/xağal: xağ + a + m gu, xağ + a + s gu                              
kiruş/kirel: kir + e + m gu, kir + e + s gu


Şimdiki Zamanın Olumsuzu


kirel/kiruş
sorvil/sorvuş
xağal/xağuş
yes
kire çim /çem kirer
sorvi çim
xağa çim
tun
kire çes /çes kirer
sorvi çes
xağa çes
An
kire çi /çi kirer
sorvi çi
xağa çi
mek
kire çik / çenk kirer
sorvi çik
xağa çik
tuk
kire çek / çek kirer
sorvi çek
xağa çek
aner
kire çin / çen kirer
sorvi çin
xağa çin

1.ve 3. tekil ve 1. ve 3. toğul kişilerde ‘çe’ eki ‘çi’ ye dönüşür.