Geçmişten geleceğe....

30 Kasım 2014 Pazar

HEMŞİNCE DERSLERİ 2

BELİRSİZ TANIMLAMA EDATI

Belirsiz tanımlama edatı, tanımladığı ismin bir türün içinden biri, herhangi biri olduğunu gösterir. Hemşincede belirsiz tanımlama edatı “me” dir. “me” eki isimlerin sonuna gelir ve ayrı yazılır. Belirsiz tanımlama edatını ekeylem veya “al” (de/da, dahi) sözcüğü izlerse belirsiz tanımlama edatı sonuna “n” alır ve “men” olur.

or : gün               or me : bir gün                as or soy or men a : bugün güzel bir gün
dzov : deniz       dzov me : bir deniz         dzov men al nen antsak: bir deniz daha geçtik
tsak : yavru        tsak me : bir yavru          tsak men a : bir yavrudur
şun : köpek        şun me : bir köpek          campu şun men al desa: yolda bir köpek de gördüm

BELİRLİ TANIMLAMA EDATI

Belirli tanımlama edatının Türkçede karşılığı yoktur. Tanımladığı adın bir türün içinde herhangi biri değil, belirli, o anda bahsedilen, bilinen biri olduğunu gösterir. İngilizcedeki “the”, Almancadaki “der”, “das” “die” karşılığı olan artikeldir. Sözcüğün sonuna gelir. Sözcükle bitişik yazılır.

Belirli Tanımlama Edatı Yapmak İçin:
1)      Sessiz harfle biten adların sonuna “e” getirilir.
Kirk: kitap,  kirke :  (belirli olan, hakkında konuştuğumuz, ikimizin de hangisi olduğunu bildiğimiz, gösterdiğim vs. kitap)
Dun: ev, dune hin a: ev eskidir. (Bahsedilen ev biliniyor)

2)      Sesli harfle biten adların sonuna “n” getirilir.
Gadu: kedi, gadun: bilinen kedi. Gadun şad erand a: Kedi çok güzeldir
Madni: yüzük, madnin: bilinen yüzük. Madnin şad baali a: yüzük çok pahalıdır

3)      Tanımlanan sözcük sessiz harfle bitse bile, izleyen sözcük ekeylem, “al” (de/da, dahi) veya “u” (ve) ise belirli tanımlama edatı olarak “e” yerine “n” getirilir.
İsa an kirkn a (telaffazu: isa an kirk na): bu o kitaptır.
Şunn u gadun (telaffuzu: şunnu gadun): köpek ve kedi.
Tsugern al meran (telaffuzu: tsuger nal meran): balıklar da öldü.

4)      Diğer Hint- Avrupa dillerinden farklı olarak Hemşincede özel isimler de belirli tanımlama edatı alabilirler.
Xavulan hivand a: Xavula hastadır.
Makare inç bes a?: Makar nasıl?  


ÇOĞUL
a)      Tek heceli isimleri çoğul yapmak için sonlarına  -er çoğul eki getirilir.

lus (ışık): luser                              dun (ev): duner
şun (köpek): şuner                        tsi (at): tsier
kork (halı): korker                        mad(parmak): mader

b)      Çok heceli isimleri çoğul yapmak için  -ner  çoğul eki getirilir.

gadu (kedi): gaduner                cugal (kazan): cugalner
enger (arkadaş): engerner         kedal (kaşık): kedalner
postal (ayakkabı): postalner      ator (sandalye): atorner

c)       Bileşik  isimlerde ikinci kısım tek heceli ise sonuna  -er getirilir.

heraxos (telefon): heraxoser                 havgit(tavuk): havgiter
putamad(başparmak): putamader         kelxaşor(başörtüsü):kelxaşorer

d)      Kuraldışı çoğullar: Bazı Hemşince kelimelerde Klasik Ermeniceden kalma çoğul ekler korunmuştur.
mart(adam): martik, marter                      kağetsi(köylü): kağetsik
genig(kadın): gendik                                dağa(çocuk): dağak
dağetsi(yerli): dağetsik

e)      Sesli harfle biten çoğul olmadığı için çoğullar belirli tanımlama edatı olarak  -e eki alırlar.

duner:  dunere / duniye                              şuner: şunere /şuniye
kirker: kirkere /kirkiye                               martik: martike / martiye

FİİLLER

Bazı kural dışılıklar olmakla birlikte fiiller  -el, -il, -al mastar eklerini alırlar. Ancak bu eklerin tamamının yerine hemşincede  -uş eki de kullanılmaktadır. Hemşinçede  olumsuzluk eki ekidir. Hemşincede günlük kullanımda yaygın olarak mastarlar ıllal / elluş : olmak fiilinin ekiyle olumsuz yapılarak mastarın önüne gelmesiyle de yapılır.
                         
              Mastar                                                Mastarın olumsuzu
kirel (kiyel)/ kiruş (kiyuş): yazmak             çkirel / kiruş (kiyuş) çelluş
sorvil / sorvuş: öğrenmek                            çsorvil / sorvuş çelluş
xağal / xağuş: öğrenmek                             çxağal / xağuş çelluş
gartal / gartuş: okumak                               çgartal / gartuş çelluş
hedevil / hedevuş :izlemek, takip etmek     çhedevil / hedevuş çelluş.